Eğitimlerimiz

Bu Sayfayı Paylaş

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

EĞİTİMLERİMİZ

Aileye Yönelik Eğitimler

Kaç yaşında olursa olsun bir bireyin eğitiminde anne-babanın, çocukla yakından ilgilenen kişilerin ve öğretmenlerin eşgüdümlü çalışması önemlidir. Farklı özelliklere sahip çocuklar söz konusu olduğunda ise ev-okul paralelliğinin sağlanabilmesi, çeşitli becerilerin daha hızlı biçimde öğretilebilmesi ve öğretilen becerilerin farklı kişi/durum/ortamlara genelleştirilebilmesi açısından anne-baba ve öğretmenin işbirliği içinde çalışmalarının önemi daha fazla ortaya çıkmaktadır. 

Kurumumuzda aile eğitimi gönüllü olma esasına bırakılmayıp zorunlu olarak tüm ailelere verilmektedir. Çocuğun tüm gelişim alanlarına yönelik olarak verilen teorik bilgi aktarımı, yazılı materyaller ile desteklenmektedir. Teorik bilgi aktarımı, eğitimcinin gerekli gördüğü ve çocuğun kişilik özelliklerine, düzeyine, gereksinimlerine, yaşına uygun olan bilgiler ile başlayan ve anne-babanın merak ettiği tüm soruları yanıtlamaya kadar uzanan oldukça geniş sınırlara sahiptir. Bunun yanı sıra monitör gözlemleri yaptırılarak anne-babaların, sınıfta çocuklarının öğretmeniyle/arkadaşlarıyla nasıl ilişki kurduğu, neler yaptığı, nasıl çalıştığı konusunda fikir edinmeleri sağlanır. 

Sınıf içi gözlemler aile eğitiminin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Anne-babalar çocuk ile aynı ortamda bulunarak öncelikle pasif gözlem yaparlar. Pasif gözlemin amacı, çocuğun davranışlarını izlemenin yanı sıra öğretmenin uyarılarını, davranışlarını, kullandığı eğitim teknikleri, yardım ve ödülleri, çocuk ile nasıl iletişim kurduğunu, bu iletişim sırasında ses tonunu ve mimiklerini nasıl kullandığını, sınırlarını nasıl belirlediğini vb. gibi özelliklerini izletmektir. Aktif gözlem süresi ise bir-iki seans sonra başlar. Aktif gözlemin amacı, ailenin gözleme devam ederken bir yandan da yapılan plan doğrultusunda kendi çocuğu ile çalışmaya başlamasını sağlamaktır. Bu süreç anne-babanın çocuğu ile doğru yöntemler kullanarak ve programın tüm gereklerini yerine getirecek biçimde çalışma becerisini kazanıncaya kadar devam eder. 

Aile eğitimi, çocuğun kurum ile ilişkisi devam ettiği sürece sürer. Teorik bilgi aktarımı+monitör gözlemi+pasif gözlem+aktif gözlem+uygulama aşamalarını içeren temel aile eğitiminin bitiminde aileye ilk yazılı bireysel eğitim raporu verilir. Bu rapor izleyen her 3-4 ayda bir yenilenir, aile ile yüz yüze yapılan toplantılarda anlatılır ve bir kopyası verilir. Aile eğitimi, çocuğun programında ilerlemeler olduğunda yeni aşamaları ve başlatılan yeni programları aileye öğretilmesi, ailenin istediği her zaman yaptırılan sınıf içi gözlemler ve düzenli aylık monitör gözlemlerinin yanısıra değişen durum ve gereksinimlere bağlı olarak yapılan bilgi aktarımları ile devam eder. 

Grup eğitimlerinde ise aile eğitimi grupça yapılan monitör gözlemleri, 6 ayda bir yapılan grup toplantıları ve çocuğun/ailenin gereksinimleri doğrultusunda yapılan bireysel görüşmeler ile sürdürülür. Arzu eden aileler zaman zaman grubun aktif bir üyesi olacak şekilde çocuklarının grup eğitimine katılarak gelişimlerini daha yakından takip edebilirler. Bu sürecin her aşamasında program sorumlusu ailelere açıklamalar yaparak programı ve amaçlarını anlatır. Gözlem sırasında veliler ile sınıf öğretmeni ve branş öğretmenlerinin yüz yüze konuşabilmesi, velilerin sorularının cevaplanabilmesi, öğretmenin istediği bilgileri aktarabilmesi için zaman ayrılır.

EĞİTİMLERİMİZ

Çocuklara Yönelik Eğitimler

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR EĞİTİMLERİ (OTİZM)

Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen bir gelişim bozukluğudur. Otizm genellikle yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkar. Otistik çocuklar genelde öğrenme zorluğu çekerler. Otistik çocukların büyük bir kısmında farklı seviyelerde zeka geriliği görülse de, zeka seviyeleri normal otistik çocuklar da vardır. Ancak genel zeka seviyeleri ne olursa olsun, Otistik çocuklar çevrelerindeki dünyayı algılamakta ortak bir zorluk çekerler. Otizm erkek çocuklarda kız çocuklarından 4 kat daha fazla görünmektedir Her çocuktaki otistik belirtiler ve bunların seviyesi farklılık gösterebilir, bu nedenle otizmin seviyelerini kategorize etmek güçtür. Ayrıca, Asperger Sendromu ve Rett Sendromu olarak bilinen otizm formları da bulunmaktadır. 

BİREYSEL EĞİTİM ÇALIŞMALARI 

Merkezimize kaydı yapılan öğrenci, öncelikle mesleğinde uzman öğretmenler tarafından eğitsel değerlendirmeye alınmakta, performansı ve alacağı eğitim belirlenmektedir. Ardından öğrencinin eğitim gereksinimleri belirlenmekte ve bu gereksinimler öncelik sırasına göre sıralanmaktadır. Öncelik sıralaması yapılan gereksinimlere göre yıllık amaçlar belirlenerek öğrencinin “bireyselleştirilmiş eğitim program(BEP)” hazırlanmaktadır.
Eğitim süreci içinde öğrenci, uzman meslek elemanları tarafından 3 aylık aralıklarla değerlendirilmekte ve aile öğrencinin gelişimi konusunda bilgilendirilmektedir.
Bireysel eğitim;öğrencinin eğitim gereksinimlerine uygun olarak hazırlanmış sınıflarda uzman meslek elemanı ile birlikte birebir 40 dk içinde aldığı eğitimdir.
Her bireysel eğitimden sonra uzman meslek elemanı veliye o seans hakkında gerekli açıklamayı yapar ve diğer seansa kadar ev ödevlendirmesinin neler olduğunu açıklar.

GRUP EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI

Grup eğitimi çalışmaları özel gereksinimli bireylerin sosyal ve duygusal gelişimini destekler. Mantık yürütebilme, görüş alışverişinde bulunabilme, tahminlerde bulunabilme becerilerini geliştirmelerine olanak sağlar. Düşünme yeteneklerinin yanı sıra konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmesine fırsat yaratmaktadır.

Kurumumuza kaydı yapılan öğrenci, ilk olarak mesleğinde uzman elemanlar tarafından eğitsel değerlendirmeye alınmaktadır. Yapılan değerlendirme sonucunda grup eğitimine karar verilen öğrencinin performansına uygun olarak hangi grup eğitimi sınıfına katılacağı belirlenir. 

YARATICI ETKİNLİKLER

• Resim
• Müzik
• Grup oyunları
• Gezi
• Tiyatro-Sinema
• Folklör gibi etkinlikler düzenlenmektedir.

İş Eğitimi İle İlgili Etkinlikler

Galoş üretimi
Çivi çakma, sökme
Atölye çalışmaları
Çini ve seramik çalışması

Resim ile ilgili yaratıcı etkinlikler
• Kağıt işleri (kağıt kaplama, kağıt kesme, kağıt yırtma-yapıştırma, kağıt yuvarlama vb.)
• Boya çalışmaları (sulu boya, pastel boya, mum boya, şeker boya, parmak boya vb.)
• Yoğurma maddeleri (plastrin, kil, kağıt hamuru vb.)
• Artık materyal çalışması.

Müzik ile ilgili yaratıcı etkinliler
• Ritim çalışmaları
• Şarkı söyleme
• Şarkı dinleme
• Yaratıcı dans

Dil ile ilgili yaratıcı etkinlikler
• Tekerleme
• Parmak oyunu
• Bilmece-Bulmaca
• Şiir
• Resimli hikaye kitabından hikaye anlatımı

KAYNAŞTIRMA

Kaynaştırma, özel gereksinimli bireyin akranları ile olabildiğince fazla bir arada bulunabileceği en az kısıtlayıcı eğitim ortamında destek özel eğitim hizmetleri sağlanması koşulu ile normal eğitim ortamlarında sınıf öğretmenine de destek özel eğitim sağlanarak eğitilmesidir. 

Kaynaştırma Programının Amacı:

Özel eğitime gereksinim duyan öğrenciye verilecek olan hizmetlerin genel eğitim ortamında verilmesi ile ayrım yapılmaması, bu öğrencilerin topluma uyum içerisinde yaşamasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması ve programın geliştirilmesidir.
Kaynaştırma programına katılan özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin genel sınıftayken akademik ve ruhsal kazançları olduğu kadar özsaygılarının ve öğrenme güdülerinin de arttığı gözlenmiştir. Ayrıca genel sınıftaki özel eğitime muhtaç olmayan öğrenciler kaynaştırmaya katılan özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerle arkadaşlık ettiği için özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere daha olumlu tavır takındıkları ,daha ahlaki ilkeler geliştirdikleri başkalarının gereksinimlerine daha duyarlı oldukları gözlenmiştir.

Kaynaştırma programına katılan özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin sınıftaki diğer öğrenciler tarafından kabul görebilmesi için öğretmenin desteğine ihtiyaçları vardır.

Sınıfında kaynaştırma programına katılan öğrenci olan öğretmenlerin rehberlik servisi aracılığı ile bireysel girişimleri ile en kısa sürede öğrencinin (alıyorsa) destek eğitim aldığı eğitim kurumuyla bağlantılı kurarak eğitimcisiyle tanışması, öğrenci hakkında bilgi alması, uygulanan bireysel eğitim programını(BEP) incelemesi sağlıklı bir başlangıç yapmasına yardım eder. Bu şekilde çalışmaların ortak yürütülmesi aileyi ve öğrenciyi rahatlatacaktır. Kaynaştırma öğrencisinin özel merkezden aldığı destek eğitim, sınıf içerisinde öğretmene destek olması ve öğrencinin başarısını arttırması yönünden de kolaylık sağlar. Sınıf öğretmeni ve özel eğitimcinin iletişim kopukluğu, öğrencinin bireysel eğitim programında farklılık yaratabilir ve öğrenci çelişkiler yaşayabilir.
Çocuk için belirlenecek programda ailenin de görüşü alınarak yıllık amaçlar belirlenir.